Home

Souhlas s pořízením fotodokumentace

Svým podpisem tímto v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uděluji souhlas s pořizováním a použiváním fotografií, na kterých je zachyceno mé dítě. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely organizace Junák svaz skautů a skautek ČR Žádost o vydání souhlasu zákonného zástupce je v souladu s ust. § 84 a § 892 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně

Souhlas s pořízením fotografie nebo audiovizuální záznam

 1. Souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele
 2. Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu své shora uvedené osobní údaje (dále jen údaje) a souhlasím s tím, aby pořizovatel, případně další fyzické či právnické osoby jimž fotograf poskytne licenci k užití fotografií, tyto údaje zpracovávali formou jejich shromažďování a uložení v souladu se.
 3. pořizování fotodokumentace, audio a videozázna‑ Souhlas s pořízením fotografie nebo audiovizuálního záznamu. LICENCE Jde‑li o audio záznamy, videozáznamy, přepisy audio či videozáznamů, podobizny či fotografie, tj. veškeré m
 4. K souhlasu osob s pořizováním fotografií a nahrávek na společenských či marketingových akcích Usmějte se, na této akci se fotí a fotografie zveřejníme na Facebooku. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním Vaší osoby
 5. Souhlasím s tím, aby zástupce MeDitorial, s.r.o. (Léka řský d ům, Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČ: 27199151) (dále jen autor) použil vytvo řené fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál). Dále souhlasím s užitím po řízených audio/video materiál ů, a ť u
 6. U pořizování, používání a zveřejňování fotografií nebo jiného obrazového či zvukového záznamu se uplatňuje jak zákon 101/2000 Sb. resp. GDPR tak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že jsou pořizovány fotografie z akcí a nejsou k nim systematicky přiřazovány další identifikační údaje s výjimkou jména a příjmení, pak nejde o.
 7. Souhlasím/Nesouhlasím s pořízením fotodokumentace. Souhlasím/Nesouhlasím s využitím dílčích výřezů fotografií, na kterých nelze identifikovat majitele, pro případné komerční reklamní využití (webové stránky), a nebo výukový materiál. Souhlasím s poskytováním svých osobních údajů a sdílení zdravotní.

Svým příchodem souhlasíte s pořizováním fotografií a záznamů své osoby. Tímto stručným oznámením se pojistili organizátoři posledního Dyzajn Marketu před nařčením z porušování předpisů o ochraně osobnosti. Podle právníků je však vyvozování souhlasu jen z uveřejnění takové informace na sociální síti dost na hraně rodiče nám dali souhlas s pořízením fotografií jejich dětí během tábora pro účely fotodokumentace a reklamní účely. Teď nám napsali, že svůj souhlas odvolávají. Děti nejsou členy spolku. Trošku jsem se bál, že toto jednou přijde. Když jsme dopředu věděli, že nechtějí, aby se jejich děti fotili, tak jsme si. SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFI Souhlasím s tím, aby vedení zimního Talent Campu (dále jen pořizovatel) pořídilo fotografie a videozáznamy mého nezletilého dítěte na zimním Talent Campu 2015, pořádaném 21. - 28.2.2015 ve 543 52 Strážném, Krkonoše. Dále souhlasím s užitím pořízených. Souhlas s pořizováním obrazového a zvukového záznamu Jméno a příjmení dítěte: Datum narození dítěte: Adresa bydliště: Zákonný zástupce dítěte: V souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, souhlasím s pořízením: - fotodokumentace Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. IČ: 286 59 392 Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory bankovní spojení: 249097426/0300 SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A AUDIVIZUÁLNÍHO ZÁZNAMU Osoby odpovědné za výchovu

K souhlasu osob s pořizováním fotografií a nahrá epravo

 1. Akce pro veřejnost - souhlas se spravováním osobních údajů a pořízením fotodokumentace 17 kB, docx Tepelný audit netopýřích budek 4MB, doc Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů (Lučan, 2008) - 2,57MB, pd
 2. Občerstvení - vedle hracího sálu bude bufet s posezením - 20 m od hrací místnosti se nachází motorest Litavan Různé: Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořadatele a JMŠS
 3. Souhlas s pořízením fotodokumentace Lékárna: Souhlas se zpracováním osobních údajů Neonatologické oddělení: Novorozenecký laboratorní screening (odběr krve) Vyšetření sluchu - OAE (otoakustické emise) Neurochirurgické oddělení: Genetické vyšetření odebrané tkáně Lumbální punkce Zavedení zevní lumbální drenáž
 4. ©2012 Česká debatní společnost, o. s., Tomkova 314/45, Olomouc, 779 00 | IČ 26656817 | www.c‐d‐s.cz SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU MÉ OSOBY ASOCIACE DEBATNÍCH KLUBŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE Já, níže podepsaný (á)
 5. ář/přednáška ruší ze strany školitele. V případě, že se přihlášený akce nemůže zúčastnit, záloha propadá. Účastník si za sebe,po předchozí domluvě se školitelem, může najít náhradu.

souhlas s poŘÍzenÍm a uŽitÍm svÝch fotografiÍ z vÝŠe uvedenÉ akce Fotografie nebudou uveřejňovány se jménem ani jiným osobním údajem. Budou využity výhradně pro účely propagace činnosti ČESON (grantové zprávy, webové stránky a facebook, výroční zpráva a další tiskové materiály, jako jsou brožury, letáky apod.) Registrací zároveň vyslovujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, potřebných pro realizaci Vaší účasti na projektu a souhlas s pořízením fotodokumentace pro PR účely pořadatelských organizací podpisem na informovaném souhlasu s výkonem, s pořízením fotodokumentace i s podáním anestezie. Informovaný souhlas klienta/ky s endovenózní laserovou léčbou varixů (EVLA) MUDr. Jiřina Šilhánková, MUDr Souhlas žáka s pořízením, použitím a rozšiřováním fotografií a audiovizuálních záznamů V souladu s příslušnými předpisy* souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem pořizování a používáním fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů pro potřeby: zdokumentování soutěžních souhlasím s pořízením fotodokumentace projektu ze strany HMMC a s jejím šířením a zveřejňováním zejm. na webových stránkách HMMC, v tištěných a elektronických médiích a zpravodajích, na sociálních sítích, v TV apod., a že jsem osoby podílející se na projektu seznámil s pořizováním fotodokumentace a způsoby.

Případné fotografie z akcí jsou pořizovány a uchovávány tak, aby se nedaly identifikovat s konkrétní osobou. Projektových aktivit se můžete účastnit, i když nedáte souhlas s pořízením fotodokumentace. O svých údajích rozhodujete jen Vy. Vaše práva: právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení; Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti; Prohlášení o daňovém rezidentství; Všeobecné změnové formuláře. Vyplňte pouze jedenkrát, provedené změny se automaticky projeví u všech vašich produktů

rodiče nám dali souhlas s pořízením fotografií jejich dětí během tábora pro účely fotodokumentace a reklamní účely. Teď nám napsali, že svůj souhlas odvolávají. Děti nejsou členy spolku Renovace a ozdravné nátěry euro oken . V rámci ozdravných nátěrů EURO oken provedeme odborné posouzení míry poškození zpravidla na exteriérové straně oken a dveří, při kterém dle specifikace a následného zaměření s pořízením fotodokumentace navrhneme optimální řešení pro provedení ozdravného nátěru.. Ozdravný nátěr provádíme na základě dlouholetých. STRÁNKA 1 z 1 Společenství křesťanů Eden z. s. Buková 574/7, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČ: 05453780 SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ OSOBY Souhlasím s tím, aby chůvy a osoby pověřené (dále jen pořizovatelé) spolke

Písemný souhlas klienta s pořízením a zveřejněním fotografií je tedy nutností. Můžeme za tímto účelem použít samostatný formulář anebo tento souhlas zakomponovat do smlouvy např. formulací: Objednatel povoluje zhotoviteli pořizování průběžné fotodokumentace z realizace díla Souhlas s pořízením fotodokumentace a jejím zveřejněním Při pořizování fotodokumentace předmětů, které jsou zapůjčeny, je nutné pamatovat na to, že musím mít podepsanou smlouvu s institucí, která je majitelem předmětu, zda fotografie mohu použít pro vědecké účely, pro publikování v odborných textech, na výstavě, na webových stránkách projektu apod souhlasíte s pořízením fotodokumentace Vaší osoby během kongresu a s jejím využitím na webu kongresu. Případný nesouhlas je možno projevit osobně na místě u fotografa kongresu, případně zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje organizátora. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas

GDPR - pořizování a zveřejňování fotografií 22HLA

 1. Od pacientů byl vyžádán písemný souhlas s pořízením fotodokumentace. Analýza dat Pro statistické vyhodnocení byl použit Mann-Whitney test, párový neparametrický Wilcoxonův test a Spearmanův kore-lační koeficient (r s). Shoda hodnotitelů byla vyhodnocena pomocí koeficientu kappa (k). Statistické testy byly hodnoceny n
 2. Od pacientů byl vyžádán písemný souhlas s pořízením fotodokumentace. Analýza dat. Pro statistické vyhodnocení byl použit Mann-Whitney test, párový neparametrický Wilcoxonův test a Spearmanův korelační koeficient (r s). Shoda hodnotitelů byla vyhodnocena pomocí koeficientu kappa (k). Statistické testy byly hodnoceny na.
 3. v případě své výhry vyslovuje svůj souhlas s pořízením fotodokumentace z průběhu předání výhry a jejím následným využitím pro marketingové a propagační účely pořadatele a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, dalších sdělovacích prostředcích, webových stránkách a prezentačních.

Příchodem souhlasíte s focením pro propagaci

 1. Pokud pak volající přesto telefonát za těchto předpokladů uskutečňuje, lze dovozovat, že tím konkludentně souhlasí i s možným pořízením zvukového záznamu tohoto telefonátu. 128 komentářů to Focení a pořizování záznamu bez souhlasu - osoby, v kině a divadle? aktu 22.1.201
 2. souhlas s poŘÍzenÍm dokumentace Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník pořadateli akce Jiné jeviště z.s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti spolku a k dalšímu.
 3. Písemný souhlas s realizací dílčího projektu bude předložen za každého spoluvlastníka samostatně. Plná moc (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem) pro osobu pověřenou k podpisu žádosti o dotaci - dokládá se pouze v případě zmocnění jiné osoby k podpisu žádosti. - originál; Způsob podání žádosti
 4. SFŽP ČR - seznam výrobků a technologií. Vítejte na webových stránkách věnovaných Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR
 5. Souhlas nejste povinni poskytnout a v případě jeho poskytnutí ho můžete kdykoliv odvolat dle odst. 5 tohoto dokumentu. Poskytnutím souhlasu s pořízením fotodokumentace během akce uděluje uživatel souhlas Správci se zpracováním k prezentaci na sociálních sítích Facebook a LinkedIn

Odvolání souhlasu GDPR - fotografie Poradna České rady

Na ukázce Obr.VI.D 01, 02, bylo rtg snímkování vesty provedeno digitálním zdravotnickým rentgenem ddRVersa™ firmy Swissray Medical AG ve Fakultní nemocnici u svaté Anny (FNUSA) v Brně. Rtg snímek byl pořízen při nastavení parametrů přístroje: napětí 45 kV, proud 3 mA, čas 1 s. Snímkování provedli Mgr. Martin Hložek, Ph.D. a doc. MUDr. Petr Krupa, CSc, 20.12.2012 d. Zajistit si souhlas s pořízením a užitím fotodokumentace, audio nebo video osob, kterých se to týká, v souvislosti využitím propagačních účelů příjemce a poskytovatele. 3. Příjemce není oprávněn jakékoliv právo či pohledávku vzniklou z této smlouvy, včetn

Netopýři, monitoring a ochrana netopýr

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízením a zpracováním dokumentace - fotografie, záznamy (dále jen souhlas) udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Já, níže podepsaný zákonný zástupc Znalostní systém je určený pro využívání různorodých zdrojů (databází, informací a znalostí, úložišť informací, informačních systémů), v jehož prostředí jsou shromažďovány, zpracovávány a uživatelsky přívětivě prezentovány znalosti z oblasti prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vše o bezpečnosti práce a prevenci. Souhlasím s případným pořízením fotodokumentace a jejím použitím k prezentačním účelům. Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Stvrzuji svým podpisem, že jsem informovala ošetřujícího o svém zdravotním stavu, zejména o skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh ošetření. S provedením zákroku souhlasím Jednohlasný souhlas členů ŘS s pořízením fotodokumentace z jednání. Očekávání členů ŘS od KPSS na Nýřansku: o Zmapování sociálních služeb na Nýřansku a vytvoření souhrnného přehledu služeb tak, aby bylo zřejmé, co lz V souladu s § 87 odst. 1 zákona č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku svoluji k popsanému použití fotodokumentace a obrazového a zvukového záznamu. Jsem informován, že mohu kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a že se Kancelář veřejného ochránce zavazuje chránit mé údaje v souladu s obecným.

Šachy Brankovice - zapsaný spole

b) případě své výhry vyslovuje svůj souhlas s pořízením fotodokumentace z průběhu předání výhry a jejím následným využitím pro marketingové a propagační účely pořadatele a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, dalších sdělovacích prostředcích 3 Svým podpisem u souhlasu udělujete souhlas s pořízením, použitím a uchováním fotodokumentace z tohoto jednání pro informační a prezentační účely MAS Naděje o.p.s. vč. zobrazení na webových stránkách a sociálních sítí MAS Naděje o.p.s. Svůj souhlas udělujete na dobu neurčitou Souhlas se zpracováním osobních údajů. Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci Artprom s.r.o. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti organizace, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní. d) v případě své výhry vyslovuje svůj souhlas s pořízením fotodokumentace z průběhu předání výhry a jejím následným využitím pro marketingové a propagační účely pořadatele a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, dalších sdělovacíc

také členové ŘV vyjadřují souhlas s pořízením, použitím a uchováním fotodokumentace z tohoto jednání pro informační a prezentační účely projektu MAP II vč. zobrazení na webových stránkách a sociálních sítích projektu MAP II. Zastoupení člena ŘV jinou fyzickou osobou na základě plné moci je přípustné. 7 OBCHODNÍ PODMÍNKY LIFE IS FASHION (dále jen Podmínky) Módní butik LIFE IS FASHION je provozován prostřednictvím LIFE IS FASHION s.r.o., IČ: 07667205, se sídlem Blanická 922/25, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha (dále jen Provozovatel). Dyzajnérem je fyzická nebo právnická osoba, která bude vystavovat autorskou tvorbu na módním butiku LIFE IS FASHION a která. Souhlasím s případným pořízením fotodokumentace a jejím použitím k prezentačním účelům. Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Stvrzuji svým podpisem, že jsem informovala ošetřujícího lékaře o svém zdravotním stavu, zejména o skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh ošetření

souhlas s pravidly První Pomoc Ps

Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci Artprom s.r.o. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti organizace, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní. Závodníci startují v řádném sportovním úboru a v oddílovém dresu. Zaplacením startovného dávají střelci souhlas s pořízením fotodokumentace a s využitím osobních údajů ke zpracování výsledků odesláním na ČLS a pro potřeby klubu LK BRNO 05 Souhlas se zpracováním osobních údajů Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu.

Edukační projekt pro osoby s diabetem v produktivním věku 202

Granty - Hyundai Motor Manufacturing Czech s

Informovaný souhlas s pořízením zvukově obrazových záznamů a fotodokumentace pro studijní a vědecké účely Urologie Biopsie varlete Informovaný souhlas s vyšetřovacími a léčebnými postupy na dialýze DNC Operace revize scrot souhlas rodičů hráčů s pořízením a zpracováním osobních údajů a použití fotodokumentace a audiovizuálních záznamů osoby . formulář na ubytování Technická porada: Technická porada s vedoucími družstev (trenéry) proběhne ve 12:45 - 13:15 hodin v Press centru Městského stadionu g) přihlášením do klubu uděluje člen klubu souhlas s pořízením a zveřejněním fotodokumentace i videozáznamu své osoby, a to za účelem prezentace činnosti klubu Článek V. Právo na informac Registrací zároveň vyslovujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, potřebných pro realizaci Vaší účasti na projektu a souhlas s pořízením fotodokumentace pro PR účely pořadatelských organizací. Na edukačním programu se intenzivně pracuje a po jeho finalizaci budete informováni prostřednictvím e-mailu

Přihlášením do soutěže zároveň soutěžící souhlasí s pořízením fotodokumentace, videozáznamu, který je dále majetkem AKC pobočky Severní Moravy a Slezska. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 30. 9. 2017 automaticky poskytují účastníci soutěže souhlas s použitím pořízené fotodokumentace a vide Dle § 84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem. Dle § 89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je však třeba vykládat ve spojení s celou úpravou o podobiznách a soukromí v §§ 84 - 90 obč. zák. V § 89 je mimo jiné řečeno, že Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení. Povinně pořízená fotodokumentace (minimálně dvě fotografie dokladující propagaci poskytovatele na viditelném veřejně přístupném místě) musí být poskytovateli příjemcem předložena společně se závěrečnou zprávou. 11. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga Olomouckéh Svým podpisem v prezenční listině účastník vzdělávací akce uděluje souhlas správci se zpracováním a uchováváním osobních údajů v souladu s výše uvedenými dokumenty. Účastník svým podpisem také souhlasí s pořízením fotodokumentace za účelem uchování záznamu o realizaci vzdělávací akce a její prezentaci na. Fotodokumentace Případné pořizování fotografií z veřejných akcí, které prezentují projektové činnosti, není zpracováním osobních údajů. Při pořizování fotodokumentace na to budou účastníci zřetelně Projektových aktivit se můžete účastnit, i když nedáte souhlas s pořízením fotodokumentace. Author

Zpracování osobních údajů - Pečuj dom

Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Písemný souhlas spoluvlastníků nebo manželů většinového podílu k realizace nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě nebo bytové jednotce, a to v případě vice spoluvlastníků rodinného domu nebo bytové. Souhlasím se storno podmínkami, zpracováním osobních údajů a pořízením fotodokumentace. Políčka s hvězdičkou jsou povinná. MSS 2021 Rámcový program MSS 2021 Mezinárodní den MSS 2021 Česko-Slovenský den MSS 2021 Kongresové poplatky MSS 2021 Souhlas se zpracováním osobních údaj. Stěžovatel pouze zpochybňoval důkazní prostředky získané správcem daně (fotodokumentace pořízená v roce 2009, souhlas s ohlášenými stavebními úpravami - Technická zpráva, ohlášení změny údajů o stavbě k zápisu do katastru nemovitostí) provedena fotodokumentace. S pořízením fotografií výslovně souhlasí a bere na vědomí, že to je podmínkou předání výhry. Jestliže si výherce výhru do 60 dnů od vylosování 8.2. Účastí v soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje provozovateli. Nová zelená úsporám přišla v roce 2017 s novinkou v oblasti dotací pro bytové domy. Tentokrát není omezení vlastníků budov pouze na území Prahy jako u 2. výzvy, ale platí pro celou Českou republiku.. 3. výzva Nové zelené úsporám 2020 je zaměřená na podporu stavby nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, popř. na stavební změny již.

v plné výši a není v prodlení s plněním žádné členské povinnosti. Statutární zástupce/i žadatele tímto, dle ustanovení § 2 odst. 5 Zákona č. 328/1999 o občanských průkazech v platném znění, uděluje/í souhlas s pořízením kopie občanského průkazu č. (uvedeno výše) pro účely činnosti společnosti NEYSD Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník Ústavu pro studium totalitních režimů souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti Ústavu, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu Ústavu ŘV vyjadřují souhlas s pořízením, použitím a uchováním fotodokumentace z tohoto jednání pro informační a prezentační účely projektu MAP II vč. Zobrazení na webových stránkách a sociálních sítích projektu MAP II. 7

Prodávající získává od kupujícího dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze této společnosti a s pořízením a použitím fotodokumentace z realizace kurzů, v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpis Majitel souhlasí s pořízením fotodokumentace nebo videa svého psa z hlídání či venčení a jejího dalšího použití pro potřeby firmy Psapohlídáme. Majitel psa je povinen nám předložit před hlídáním očkovací průkaz s platným očkováním a předat krmivo, popřípadě léky vklad v plné výši a není v prodlení s plněním žádné členské povinnosti. Žadatel tímto, dle ust. § 2 odst. 5 Zákona č. 328/1999 o občanských průkazech v platném znění, uděluje souhlas s pořízením kopie svého občanského průkazu č. (uvedeno výše) pro účely činnosti NEYSD JAK SE MOHU ZÚČASTNIT SOUTĚŽE. Pokud jste si objednali před méně než 30 dny u společnosti CeWe Color, a. s. (CEWE FOTOLAB) nebo prostřednictvím některého z obchodních partnerů (dm drogerie, ROSSMANN, Teta drogerie, Globus) svoji CEWE FOTOKNIHU, můžete ji vyplněním registračního formuláře přihlásit do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku

Dokumenty ke stažení mBank

Organizátorem soutěže je společnost JAD Productions s.r.o., se sídlem Záhřebská 170/23, Praha 2 Sdílením fotografie na sociální síti Instagram vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. s pořízením fotodokumentace při předání výhry (na níž bude výherce zaznamenán) a jejím zveřejněním na. Písemný souhlas nominovaného s pořízením dokumentace Národním ústavem lidové kultury Čestné prohlášení Já níže podepsaný Jan Novák, narozený 29. února 1944, bytem Tyršovo nábřeží č, 23/284, Praha 1, 111 50, souhlasím s pořízením dokumentace svých pracovních postupů ke studijním a dokumentační V souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES si vás dovolujeme upozornit, že na semináři ŠKOMAM konaném ve dnech 3. - 5 Fotodokumentace s připojeným seznam a popisem fotografií, popřípadě seznam dalších zaslaných materiálů, se stručným komentářem. Písemný souhlas nominovaného s pořízením dokumentace Regionálním muzeem v Kolíně . Čestné prohlášení . Já níže podepsaný Jan Novák, narozený 29. února 1944, bytem Tyršovo. Souhlas návštěvníka s pořízením fotografií jeho osoby a s následným použitím fotografií k propagačním účelům, se uděluje na dobu neurčitou. / The visitor's consent with taking photographs of them and the subsequent use of the photographs for promotional purposes shall be granted for an indefinite period

GDPR Poradna České rady dětí a mládež

Klient souhlasí s pořízením fotodokumentace z hlídání a s jejím dalším použitím pro potřeby společnosti Kitty Sitting. Klient zaručuje, že jeho zvířata jsou zdravá a nejeví žádné známky nemoci. Pokud zvíře trpí jakoukoli nemocí a je nutné mu podávat léky, klient to vždy oznámí catsitterce předem Písemný souhlas s realizací dílčího projektu bude předložen za každého spoluvlastníka samostatně. Plná moc (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem) pro osobu pověřenou k podpisu žádosti o dotaci - dokládá se pouze v případě zmocnění jiné osoby k podpisu žádosti. - originál. Způsob podání žádosti chovatelskému klubu loveckých psů dle platného znění ZŘ pro lovecké psy. Rovněž souhlasím s pořízením fotodokumentace pro potřeby propagace OMS a ČMMJ a postoupení fotografií médiím. Souhlasím ANO NE (požadované zakroužkujte) Beru na vědomí, že mám právo vzít souhlas kdykoli zpět Program konference ke stažení. Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník Ústavu pro studium totalitních režimů souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti Ústavu, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní. Vždy se může vyskytnout člověk, který individuálně vyjádří nesouhlas s pořízením své podobizny na jakékoli akci, ale kvůli tomu nebude vyloučen např. ze školení nebo VIP akce. . Výše uvedené stanovisko je doporučující, ale dle mého názoru není v rozporu se zákonem či dobrými mravy. JUDr. Jindra Pavlová 9.4.201

Objednatel souhlasí s pořízením fotodokumentace provedeného díla a následném využití dodavatelem (reference, web, katalogy atd.) s uvedením popisu díla a upřesnění lokality - města. Zveřejnění podrobnějších údajů (adresa atd.) bez písemného souhlasu objednatele není přípustné Celý průběh soutěže je natáčen na video a je pořizována fotodokumentace. Odesláním přihlášky uděluje soutěžící souhlas s jejich pořízením a postupuje veškerá autorská práva pořadateli soutěže. Odborná porota bude vyhlašovat 3 nejlepší soutěžící v každé kategorii Celý průběh soutěže je natáčen na video a je pořizována fotodokumentace. Odesláním přihlášky uděluje soutěžící souhlas s jejich pořízením a postupuje veškerá autorská práva pořadateli soutěže. Videozáznam soutěžního vystoupení vítězů každé kategorie je pro každého vítěze zdarma

účely vytváření účinné reklamy, zákazník souhlasí s pořízením a využitím vkusné fotodokumentace a videa z ukončených zakázek, poskytnutých mu správcem. 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. IV. Doba uchovávání údajů 1 Poskytujeme komplexní služby napříč celým investičním cyklem, počínaje založením a pořízením investice, přes fázi managementu, až k úspěšnému výstupu. Kontakt: +420 225 375 500. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním Pořadatel a organizátor soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost MIELE CENTER STOPKA s.r.o., se sídlem Praha - Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ: 110 00, IČO: 250 74 709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 47453 (Pořadatel).Organizátorem soutěže je společnost JAD Productions s.r.o., se sídlem Záhřebská 170/23. TJ Čechie Zastávka, z.s. - šachový oddíl Šachy Zastávka za podpory obce Zastávka pořádá 41. ročník turnaje v bleskovém šachu Memoriál Leoše Roztočila Pořadatel: TJ Čechie Zastávka, z. s. - šachový oddíl Šachy Zastávka Termín: středa 18. března 2020 Místo konání: Restaurace Stadion, Kopečky 512, Zastávka Ředitel turnaje: Rudolf Klapal Hlavní rozhodčí: Aleš. GDPR - Ochrana osobních údajů P o u č e n í o z p r a c o v á n í m o s o b n í c h ú d a j ů : Závodník bere na vědomí, že MELECHOV z.s., se sídlem Údolní 993, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 27048322 (dále jen Organizátor závodu) je oprávněn v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) jakožto správce osobních údajů.

Renovace a ozdravné nátěry euro oken :: Monasta

Rovněž souhlasím s pořízením fotodokumentace pro potřeby propagace OMS a ČMMJ a postoupení fotografií médiím. Souhlasím ANO NE (požadované zakroužkujte) Beru na vědomí, že mám právo vzít souhlas kdykoli zpět. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez uděleného souhlasu, neboť přihláška nemůže. s informováním o soutěži. Účastník svým zapojením do soutěže dává v případech, kdy by byl takový souhlas podle právních předpisů vyžadován, souhlas s pořízením a zveřejněním jeho podoby zachycené na fotografiích uvedených výše pro účely informování o soutěži. 5.2 Nařízení vlády č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných dom Souhlas s realizací dílčího projektu - vzor viz příloha č. 1a dotačního programu: písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě s realizací dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví. Kotlíková dotace je určena na finanční podporu výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, který je hlavním zdrojem vytápění.Můžete ji použít na výměnu za podporovaný kondenzační kotel a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace

Souhlas s pořízením fotografií

7. Objednavatel souhlasí jménem všech přihlášených účastníků s pořízením záznamu (zpravidla fotodokumentace, videozáznam...) z průběhu akce nebo akce pořádaného CK Klíč pro komerční, propagační a reklamní účely. Současně dávají souhlas ke zveřejnění těchto záznamů a jejích i upravených částí Bod 4/ Propozice akcí DKČR - nutno zakomponovat souhlas účastníků akcí s pořízením fotodokumentace pro potřeby DKČR popř. ČKS, ČMKU v souladu s novým OZ. Bod 5/ Termíny svodů a bonitací - jaro ZKO Klánovice 10. 11. 5.14, podzim ZKO Sadská 13 -14. 9. 14 Přihlášením do soutěže zároveň soutěžící souhlasí s pořízením fotodokumentace, videozáznamu, který je dále majetkem AKC ČR, pobočky Severní Moravy a Slezska. OLIMA CUP 2018 Soutž cukrářů seniorů Soutěž je určena pro cukráře seniory, kteří se nebojí vystoupit a ukázat své dovednosti

Všeobecné obchodní podmínky nebo také VOP - tento dokument upravující v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Prodávající a na. Zákazník souhlasí s pořízením fotodokumentace svého zvířete z venčení / hlídání a jejího dalšího použití pro NeSám, avšak nikoli se zveřejňováním takových fotografií. Zveřejnění fotografií zvířete, například pro reklamní účely na stránkách NeSám, je možné jen na základě písemného souhlasu zákazníka Elektronická poradna je určena pro řešení spotřebitelských problémů. Máte-li jakýkoliv jiný dotaz týkající se činnosti dTestu (náměty na testy, výsledky testů, testování, předplatné), klikněte zde. Pro okamžité zodpovězení vašeho spotřebitelského dotazu volejte naši telefonickou poradnu na 299 149 009 Dekama Trade s.r.o. - komplexní řešení pro kotlíkové dotace, podmínky pro získání kotlíkové dotace, vysoká kvalita za atraktivní cen

Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z.s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní. Pronajímatelem se rozumí společnost ŠAFY production s.r.o., se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 - Braník, 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 172829

Zveme na přednášku k výročí založení VONS – Ústav proPořádali jsme konferenci „Československo v letech 1978

Video: Máte na svých stránkách referenční fotografie? Pozor na

Uspořádali jsme prezentaci knihy Útěk z koncentračního
 • Silový trojboj rekordy.
 • Ananas cena.
 • Škoda karoq bazar.
 • Kráska a zvíře soundtrack 2017.
 • Jech křesla.
 • Chiang rai.
 • Piráti.
 • Ccloud tv.
 • Kdo byl buh radegast.
 • Gramofonové desky výkup.
 • Rotorama open.
 • Kampylobakterie jak se zbavit.
 • Pivo bakalář.
 • Začínající schizofrenie.
 • 15 cm.
 • Carpe diem quam minimum credula postero tattoo.
 • Levicový extremismus komunismus.
 • Primalex malvena recenze.
 • Brufen droga.
 • Pozitivni test po probehle menstruaci.
 • Jak funguje seismograf.
 • Oez eshop.
 • Luxusní kabelky z druhé ruky.
 • Prázdninové vily.
 • Horolezec bez jištění film.
 • Greg plitt death cause.
 • Cévní systém anatomie.
 • Elizabeth smart.
 • Smažená bedla recept.
 • Kam do roháčů.
 • Kadernictvi basic budejovicka.
 • Mobile.de auto.
 • Masarykovo cukroví kluci v akci.
 • Bowling korzo šumperk.
 • Manikova pizza.
 • Kappl skipass.
 • Beagle brno.
 • Nipparts recenze.
 • Sue heck and sean.
 • Icebound frostbrood vanquisher achievement.
 • Brýlové obruby.